Individual Bungalow

Arvindbhai Vora

Brijubhai - KSA Bungalow

Shri Bhartbhai Zaveri - Zaveri & Co

Shri Kishrobhai Zaveri - Zaveri & Co

Shri Nileshbhai Kawa House

Shri Rupeshbhai Brambhatt - bsafal

Shri Sampatbhai Chudary Bungalow

Yogeshbhai Pujara